Категоризација чланака

Објављени чланци могу се категорисати као научни и стручни чланци.

Научни чланци обухватају следеће категорије:
  1. оригиналан научни рад (рад у коме се износе претходно необјављивани резултати сопствених истраживања научним методом);
  2. прегледни рад (рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос);
  3. кратко или претходно саопштење (оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера).
Стручни чланци обухватају следеће категорије:
  1. стручни рад (прилог у коме се нуде искуства корисна за унапређење професионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу);
  2. информативни прилог (уводник, коментар и сл.);
  3. приказ (књиге, рачунарског програма, случаја, научног догађаја и сл.);
  4. научна критика, односно полемика (расправа на одређену научну тему заснована искључиво на научној аргументацији) и осврти.