Циљ и област истраживања

Редакциони одбор охрабрује ауторе да шаљу оригиналне, необјављене рукописе који укључују резултате како теоријског, тако и емпиријског истраживања, у области економије, менаџмента и пословне администрације, али и шире, из других дисциплина које припадају друштвеним наукама, а који имају импликације на економску сферу друшва. Часопис излази четири пута годишње.

Рукописи се достављају на српском или енглеском језику, у електронском облику на адресу ekonomske-teme@eknfak.ni.ac.rs.