ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 4, 53-73

ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА


Јелена Обрадовић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Ефикасност канала монетарне трансмисије се разликује између земаља, а условљена је низом фактора који карактеришу привредни и финансијски систем земље. Како би се постигли постављени циљеви монетарне политике, централна банка предузима одређене мере и користи инструменте монетарне политике. Међутим, ови инструменти делују индиректно и са одређеним временским кашњењем. Управо због ових ограничења у деловању монетарне политике битна је анализа монетарне трансмисије у свакој земљи, како би креатори одредили оптимални монетарни режим. У овом раду, уз помоћ модела векторске ауторегресије (ВАР модел), извршена је анализа монетарне трансмисије у Републици Србији. Значај спроведеног истраживања огледа се у актуелности проблема утицаја монетарне политике на реална економска кретања, како у развијеним, тако и у земљама у развоју. На основу овог истраживања закључили смо да, у посматраном временском периоду, на флуктуације индустријске производње у Србији највише утиче новчана маса, а на флуктуације цена кретање референтне каматне стопе.Резултати анализе дају смернице у предузимању неопходних корака монетарним властима, како би утицали на смањење временског заостатка и елиминисање ограничења у преносу монетарних импулса на реалне економске величине.

Кључне речи:  трансмисија монетарне политике; каматна стопа; ЦПИ; девизни курс; индустријска производња; М1; цена нафте; ВАР модел

ПДФ датотека чланка: ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА