ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (3) 1, 291-310

ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Злата Ђурић, Милена Јакшић, Ана Крстић

Резиме:  Тржиште осигурања карактерише растућа конкуренција. Ова је околност наметнула потребе које се односе на стално јачање капацитета осигуравајућих компанија, континуирано побољшање резултата пословања и процену ефеката улагања финансијских средстава осигуравача. Крајњи циљ наведених активности је реализација планираних циљева и остваривање позитивних резултата пословања. Евидентно је да финансијска стабилност и ефикасност сектора осигурања јача поверење грађана у ову врсту финансијских посредника. Имајући у виду значај сектора осигурања за развој финансијског система и раст економског система, предмет истраживања рада је анализа ефикасности сектора осигурања у Републици Србији. Основни циљ истраживања јесте да се сагледа ефикасност сектора осигурања кроз анализу перформанси девет изабраних осигуравајућих компанија у периоду 2007-2018. година, применом ДЕА WИНДОW анализе. Кроз анализу и систематизацију сазнања добијених теоријским истраживањима, као и интерпретацију, дескрипцију и упоређивање података добијених емпиријским истраживањем добијени су резултати који указују на врло лоше перформансе сектора осигурања у целини, јер је у свим годинама посматраног периода релативна просечна ефикасност (техничка, чиста техничка и ефикасност обима) испод 100%, посебно у периоду 2015-2018 година.

Кључне речи:  осигурање; перформансе; ефикасност; ДЕА ВИНДОВ анализа; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ