Индекс кључних речи

конкурентност

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17
3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214
5     АНАЛИЗА КУЛТУРНИХ РЕСУРСАЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ФАКТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ У ТУРИЗМУ ...     235-251
6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62
6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221
7     МУЛТИПЛИКАТОР ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ – ОД ЈЕДНЕ КРИЗЕ КА ДРУГОЈ ...     223-249
3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
4     ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ...     305-320
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
2     ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ ...     13-20
3     ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ИНДИКАТОР КОНКУРЕНТНОСТИ? ...     21-38
5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
6     УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ ...     107-119
6     ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА ...     87-97
2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57
2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167
3     ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ ...     169-185
10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479
13     УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     655-667
4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580
1     ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ ...     1-17
2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
5     ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     337-350
4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327
3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457

Индекс: